REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM www.toner.com.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.toner.com.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę działającą pod firmą Pro-Fill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą we Wrocławiu (ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław), zarejestrowana pod numerem
KRS 0000022384
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy we Wrocławiu , NIP: 895-14-57-298 REGON: 931035319

Dane kontaktowe:

 • Adresy email: profill@toner.com.pl;

 • Numery telefonów: 71 33 74 461.

SŁOWNICZEK:

 • www.toner.com.pl– platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada Pro-Fill sp. z o.o., dostępna pod adresem www.toner.com.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.

 • Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do funkcjonalności www.toner.com.pl polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w www.toner.com.pl. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji w www.toner.com.pl, a także jest zobowiązany do poinformowania o posiadaniu statusu podatnika VAT czynnego.

 • Koszyk – strona w www.toner.com.pl, na której przedstawione są informacje na temat zamówienia składanego przez Użytkownika.

 • Opiekun handlowy – osoba fizyczna będąca pracownikiem albo współpracownikiem Pro-Fill sp. z o.o., wskazana przez Pro-Fill sp. z o.o. jako osoba kontaktowa w sprawie zamówień i obsługi Użytkownika.

 • Pro-Fill sp. z o.o. – Pro-Fill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą we Wrocławiu (ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław)

 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.

 • Strona produktowa – strona w www.toner.com.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 • Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 • Użytkownik-konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w www.toner.com.pl w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. W treści Regulaminu wskazane są postanowienia, które nie znajdą zastosowania w stosunku do Użytkownika-konsumenta.

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

1. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.toner.com.pl. Użytkownik, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, ma możliwość złożenia zamówienia.

2. W koszyku, Użytkownik wskazuje:
a) zamawiane produkty;
b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
c) sposób dostawy;
d) sposób płatności;
e) (opcjonalnie) kod rabatowy;
f) (opcjonalnie) uwagi w przedmiocie zamówienia.


3. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia :
a) wybór produktu;
b) wybór opcji dostawy;
c) wybór formy płatności;
d) potwierdzenie zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Pro-Fill sp. z o.o. przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Pro-Fill sp. z o.o. o przyjęciu oferty. Umowa jest uważana za zawartą z chwilą dojścia do Użytkownika potwierdzenia rejestracji zamówienia. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika-konsumenta, przed dojściem potwierdzenia Pro-Fill sp. z o.o. o rejestracji zamówienia, oferta złożona przez dokonanie zamówienia przestaje wiązać.

5. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Użytkownika w zależności od jego wyboru:

a) udostępniony do odbioru osobistego Użytkownika;
b) wysłany na adres wskazany w zamówieniu.

6. Pro-Fill sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Pro-Fill sp. z o.o. produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.

7. Pro-Fill sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych lub wszystkich kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Użytkownika, który ma dług płatniczy względem Pro-Fill sp. z o.o.. W tym przypadku Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w trakcie procesu rejestracji adres e-mail informację o niezapłaconych zobowiązaniach względem Pro-Fill sp. z o.o. z prośbą o kontakt z działem rozrachunków Pro-Fill sp. z o.o.. Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Użytkownika kolejnego zamówienia i uregulowaniu wszystkich zaległych płatności.

W przypadku braku zamówionego produktu, Pro-Fill sp. z o.o. poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Pro-Fill sp. z o.o. może zaproponować Użytkownikowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Pro-Fill sp. z o.o. będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Pro-Fill sp. z o.o. będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

9. Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w www.toner.com.pl. Naruszenie niniejszego zobowiązania stanowić będzie ujawnienie przez Użytkownika istotnej tajemnicy przedsiębiorstwa .Pro-Fill sp. z o.o.

10. Konto Użytkownika w www.toner.com.pl może zostać zablokowane przez Pro-Fill sp. z o.o., jeżeli Użytkownik w okresie 1 miesiąca nie dokonał żadnego zakupu w www.toner.com.pl.

11. Dane uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem www.toner.com.pl przeznaczone są wyłącznie do wiadomości Użytkownika i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

12. Postanowienia punktów od § 1 pkt 7 do § 1 pkt 12 nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.

§ 2 Ceny produktów

1. Pro-Fill sp. z o.o. zamieszcza informacje o produktach na stronie www.toner.com.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny zamieszczane przy produkcie na stronie www.toner.com.pl:

a) nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.toner.com.pl w chwili składania zamówienia przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt 5 Regulaminu.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, a bezpośrednio przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Całkowita wartość zamówienia uwzględnia cenę, o której mowa w ust. 2 powyżej z doliczonym podatkiem VAT, koszty przesyłki oraz wysokość ewentualnych opłat celnych.

5. W przypadku, gdy:

a) Użytkownik jest podatnikiem, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny;

b) Przedmiotem zamówienia jest przedmiot lub kilka przedmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu;

c) wartość jednolitej gospodarczo transakcji przekracza równowartość 20.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

ceną ostateczną i wiążącą Użytkownika jest cena znajdująca się na fakturze wystawionej przez Pro-Fill sp. z o.o. Faktura ta zawierać będzie sformułowanie „odwrotne obciążenie”, a podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu transakcji spełniającej warunki określone w niniejszym punkcie jest Użytkownik.

6. Pro-Fill sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Promocje w www.toner.com.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

8. W przypadku, gdy Użytkownik chce przedstawić ofertę cenową zakupu danego produktu Pro-Fill sp. z o.o., powinien w tym celu skontaktować się z Opiekunem Handlowym.

§ 3 Modyfikacja zamówienia

1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Pro-Fill sp. z o.o. wysyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Regulaminu.

2. Zmian można dokonywać poprzez kontakt z Opiekunem handlowym.

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:

a) gotówką,
b) przelewem bankowym (przedpłata) na konto Pro-Fill sp. z o.o. wskazane w szczególności na fakturze.

§ 5 Czas realizacji zamówień

1. Pro-Fill sp. z o.o. zamieszcza na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika bez uwzględnienia czasu dostawy faktycznej przez operatora pocztowego albo firmę kurierską. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2. Przedmiot zamówienia jest przekazywany niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy, do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej w zamówieniu przez Użytkownika lub przygotowany do odbioru osobistego. Użytkownik, który wybrał możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia otrzymuje informację od Pro-Fill sp. z o.o., że przedmiot zamówienia został przygotowany do odbioru.

3. W przypadku zamówienia dokonanego przez Użytkownika-konsumenta, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 6 Warunki reklamacji

1. Pro-Fill sp. z o.o. ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia wolnego od wad. Pro-Fill sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w artykułach 556 i 5561 - 5563.

2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 (jednego) roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Pro-Fill sp. z o.o. o stwierdzonej niezgodności. W stosunku jednak do Użytkownika-konsumenta termin na zawiadomienie o stwierdzonej niezgodności nie może zakończyć się wcześniej niż przed upływem 2 (dwóch) lat od daty doręczenia temu Użytkownikowi przedmiotu zamówienia.

3. Pro-Fill sp. z o.o. w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. Warunkiem koniecznym, aby Pro-Fill sp. z o.o. rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Użytkownika reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji przez Użytkownika-konsumenta, Pro-Fill sp. z o.o. wezwie Użytkownika-konsumenta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Pro-Fill sp. z o.o. naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, Pro-Fill sp. z o.o. zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Użytkownika-konsumenta, Użytkownik-konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócenia się o interwencję do neutralnej strony, takiej jak rozjemca w postępowaniu pojednawczym, mediator, rzecznik praw.

§ 7 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Pro-Fill sp. z o.o. mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje w tym zakresie znajdować się będą na Stronie produktowej.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Użytkownik reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Pro-Fill sp. z o.o. jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Użytkownik według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Polcan,
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

§ 8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się z Opiekunem Handlowym.

2. Użytkownik-konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem www.toner.com.pl bez podawania przyczyny. Bieg ww. terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od otrzymania zrealizowanego zamówienia przez wskazaną przez Użytkownika-konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmowała wiele rzeczy, które były dostarczone osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy przez Użytkownika-konsumenta stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik-konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt Pro-Fill sp. z o.o. , nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Użytkownik-konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

6. Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres biura Pro-Fill sp. z o.o., w którym dokonano zakupu (adresy dostępne na stronie www.toner.com.pl w zakładce „Kontakt”) lub na: ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik-konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do Pro-Fill sp. z o.o..

8. Użytkownik-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Pro-Fill sp. z o.o. nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych przez Użytkowników za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione przez Użytkowników związane z takimi przesyłkami. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.

10. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot płatności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.

§ 9 Zwrot należności Użytkownikom

1. Pro-Fill sp. z o.o. dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: a) anulowania zamówienia lub części zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 9 Regulaminu (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny), opłaconego z góry przez Użytkownika przed jego realizacją),
b) odstąpienia od Umowy przez Użytkownika-konsumenta,
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia (odstąpienie od umowy) przez Użytkownika-konsumenta, Pro-Fill sp. z o.o. dokona zwrotu należności Użytkownikowi-konsumentowi (wraz z kosztami dostarczenia przedmiotu zamówienia do Użytkownika-konsumenta) niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Pro-Fill sp. z o.o. otrzymał oświadczenie Użytkownika-konsumenta o odstąpieniu.

3. Pro-Fill sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem należności Użytkownikowi-konsumentowi, wskazanych w ust. 2 powyżej, do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu lub do chwili dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania przedmiotu zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika. Pro-Fill sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej.

5. W przypadku Użytkownika-konsumenta, który skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Pro-Fill sp. z o.o. może dokonać zwrotu należności przelewem bankowym, jeżeli ten sposób płatności został wybrany przez Użytkownika-konsumenta przy składaniu zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności gotówką, zwrot należności w formie przelewu bankowego nastąpi pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika-konsumenta zgody na taki sposób zwrotu należności oraz przekazania Pro-Fill sp. z o.o. informacji o numerze rachunku bankowego, na który dokonany miałby zostać zwrot. Koszty zmiany sposobu zwrotu należności ponosi Pro-Fill sp. z o.o..

6. Jeżeli Użytkownik-konsument wybrał sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pro-Fill sp. z o.o., Pro-Fill sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 10 Dane osobowe

1. Rejestrując się w www.toner.com.pl Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pro-Fill sp. z o.o. danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane teleadresowe firmy) w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w www.toner.com.pl

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika w www.toner.com.pl.

3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Pro-Fill sp. z o.o..

4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Pro-Fill sp. z o.o. .

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

7. Użytkownicy www.toner.com.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 11 Newsletter

1. Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) www.toner.com.pl.

2. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez www.toner.com.pl korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 10 powyżej.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za pośrednictwem Opiekuna handlowego lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.toner.com.pl i po wejściu w zakładkę Twoje konto / Użytkownicy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach www.toner.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach www.toner.com.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

3. Pro-Fill sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w www.toner.com.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie www.toner.com.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.01.2017.

8. Pro-Fill sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Pro-Fill sp. z o.o., nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od momentu udostępnienia na stronie www.toner.com.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

9. Postanowienia punktów od § 12 pkt 2 do § 12 pkt 4 nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Wykaz towarów o których mowa w §2 pkt. 5 Regulaminu:

1. Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy;

2. Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;

3. Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów.