I. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się z Opiekunem Handlowym.

2. Użytkownik-konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu www.toner.com.pl bez podawania przyczyny. Bieg ww. terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od otrzymania zrealizowanego zamówienia przez wskazaną przez Użytkownika-konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmowała wiele rzeczy, które były dostarczone osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy przez Użytkownika-konsumenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik-konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt Pro-Fill sp. z o.o., nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Użytkownik-konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

6. Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres biura Pro-Fill sp. z o.o., w którym dokonano zakupu (adresy dostępne na stronie www.toner.com.pl w zakładce „Kontakt”) lub na: ul.Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik-konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do Pro-Fill sp. z o.o..

8. Użytkownik-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Pro-Fill sp. z o.o. nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych przez Użytkowników za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione przez Użytkowników związane z takimi przesyłkami. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.

10. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot płatności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych

II. Zwrot należności Użytkownikom

1. Pro-Fill sp. z o.o. dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

  • a) anulowania zamówienia lub części zamówienia, (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny), opłaconego z góry przez Użytkownika przed jego realizacją),

  • b) odstąpienia od Umowy przez Użytkownika-konsumenta,

  • c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia (odstąpienie od umowy) przez Użytkownika-konsumenta, Pro-Fill sp. z o.o. dokona zwrotu należności Użytkownikowi-konsumentowi (wraz z kosztami dostarczenia przedmiotu zamówienia do Użytkownika-konsumenta) niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Pro-Fill sp. z o.o. otrzymał oświadczenie Użytkownika-konsumenta o odstąpieniu.

3. Pro-Fill sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem należności Użytkownikowi-konsumentowi, wskazanych w ust. 2 powyżej, do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania przedmiotu zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika. Pro-Fill sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej.

5. W przypadku Użytkownika-konsumenta, który skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Pro-Fill sp. z o.o. może dokonać zwrotu należności przelewem bankowym, jeżeli ten sposób płatności został wybrany przez Użytkownika-konsumenta przy składaniu zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności gotówką, zwrot należności w formie przelewu bankowego nastąpi pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika-konsumenta zgody na taki sposób zwrotu należności oraz przekazania Pro-Fill sp. z o.o. informacji o numerze rachunku bankowego, na który dokonany miałby zostać zwrot. Koszty zmiany sposobu zwrotu należności ponosi Pro-Fill sp. z o.o.

6. Jeżeli Użytkownik-konsument wybrał sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pro-Fill sp. z o.o., Pro-Fill sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

III. Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach www.toner.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach www.toner.com.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

3. Pro-Fill sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w www.toner.com.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie www.toner.com.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.01.2017.

8. Pro-Fill sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Pro-Fill sp. z o.o., nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od momentu udostępnienia na stronie www.toner.com.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

9. Postanowienia punktów od § 3 pkt 2 do § 3 pkt 4 nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.