Rozdział I
Rodzaj zbieranych danych osobowych Użytkowników

 1. W zbiorze opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt a Polityki prywatności, przetwarzane są następujące dane osobowe:

  1. identyfikator klienta,

  2. nazwa klienta, firma albo imię i nazwisko,

  3. numer telefonu,

  4. adres strony www,

  5. nip,

  6. regon,

  7. adres,

  8. firma,

  9. alternatywny adres klienta,

  10. kod pocztowy,

  11. miasto,

  12. województwo,

  13. informacja o uczestnictwie w programie lojalnościowym,

  14. data ostatniego logowania,

  15. host adres ostatniego logowania,

  16. forma płatności dokonywanych przez klienta.

 2. W zbiorze opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt b Polityki prywatności, przetwarzane są następujące dane osobowe:

  1. nazwa klienta, firma albo imię i nazwisko,

  2. numer telefonu,

  3. e-mail,

  4. adres.

 3. Zgodnie z przyjętą praktyką www.toner.com.pl przechowuje zapytania HTTP kierowane do jego serwera. Oznacza to, że Pro-Fill sp. z o.o. zna publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne www.toner.com.pl.

 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania www.toner.com.pl. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania www.toner.com.pl.

 5. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkownika.

 6. Pro-Fill sp. z o.o. stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Pro-Fill sp. z o.o., w szczególności, lepsze dostosowanie www.toner.com.pl do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika.

Rozdział II
Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Pro-Fill sp. z o.o.

 1. Pod pojęciem przetwarzania danych osobowych należy rozumieć każdą czynność wykonywaną na zbiorze danych osobowych, sporządzonego zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, polegającej przede wszystkim, ale nie wyłącznie na zbieraniu, utrwalaniu, opracowywaniu, zmienianiu, przechowywaniu, analizowaniu, raportowaniu, aktualizowaniu, udostępnianiu lub usuwaniu danych osobowych.

 2. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 3. Przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, podglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się wyłącznie w celu, w jaki zostały one zebrane.

 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są centralnie w systemie teleinformatycznym oraz w formie papierowej.

 6. Komputery, na których przetwarzane są dane osobowe Użytkownika połączone są z siecią publiczną Internet.

 7. Jakiekolwiek udostępnianie danych osobowych Użytkownika może odbywać się wyłącznie w trybie określonym w ustawie oraz w pełnej zgodności z przepisami prawa.

 8. W celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzania danych osobowych wyznaczony został administrator bezpieczeństwa informacji.

 9. W celu ochrony danych osobowych Użytkownika, Pro-Fill sp. z o.o. wprowadził zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i systemowe na poziomie wysokim w rozumieniu Rozporządzenia.

 10. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłoszenia Pro-Fill sp. z o.o. żądania zmiany, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych ze zbiorów danych osobowych, poprzez kontakt z Opiekunem handlowym.

 11. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości stron internetowych Pro-Fill sp. z o.o. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.

Rozdział III
Kontakt z Użytkownikiem

 1. Kontakt z Użytkownikiem odbywać się będzie drogą e-mailową lub telefoniczną na adresy podane przez Użytkownika przy rejestracji.

Rozdział IV
Przepływ danych pomiędzy poszczególnymi systemami

 1. Dane zawarte w zbiorze danych osobowych opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt a są relacyjnie wiązane ze danymi zawartymi w zbiorze danych osobowych opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt b w zakresie identyfikatora klienta.

 2. Dane zawarte w zbiorze danych osobowych opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt a są przenoszone do zbioru danych osobowych określonych w rozdziale V ust. 1 pkt b wyłącznie celem realizacji zamówienia złożonego przez klienta i wyłącznie w zakresie identyfikatora klienta.

 3. Dane zawarte w zbiorze danych osobowych opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt a są przenoszone do zbioru danych osobowych określonych w rozdziale V ust. 1 pkt b za pomocą teletransmisji danych z użyciem publicznej sieci Internet poprzez e-mail.

Rozdział V
Przekazanie danych osobowych Użytkownika

 1. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone innemu podmiotowi, wyłącznie w celu, w jakim dane zostały przekazane przez Użytkownika, pod warunkiem zawarcia z tym podmiotem pisemnej umowy lub porozumienia, w pełni respektujących przepisy Ustawy i aktów powiązanych.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione organom państwowych, w przypadku gdy konieczność ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub żądania organu państwowego

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności jest dokumentem Spółki.

 2. Każda zmiana postanowień Polityki prywatności będzie ogłoszona poprzez zamieszczenie ujednoliconej wersji na stronie www. Toner.com.pl.

 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności, stosuje się:

  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024 ze zm.),

  3. rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 18 poz.162 ze zm.)

 4. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 17.01.2017 r.